Privacy Policy NL

Wie zijn wij?

Akkade is gespecialiseerd in het implementeren van Europese en internationale privacywetgeving in bedrijven. Akkade
heeft zijn vestiging in België.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Onder de AVG/GDPR (dat is de nieuwe privacywet die van toepassing is binnen de EU) zijn wij verplicht u te informeren
over wat we doen met gegevens die via elektronische middelen worden verzameld. Deze privacyverklaring is daarom van
toepassing op alle informatie die aan ons wordt overgedragen via deze chatbot. Houdt er rekening mee dat wanneer u
contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium, het privacy beleid van die website voorrang heeft in geval
van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Hoe kan je ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

  • Telefoonnummer: +32 3 451 23 91
  • E-Mail: info@akkade.be
  • Adres: Veldkant 33a 2550 Kontich
  • Website: www.akkade.be

Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

De chatbot verzamelt geen persoonsgegevens wanneer je hem vragen stelt. Enkel wanneer je het invulformulier beantwoord
vragen wij daar van jou de volgende persoonlijke gegevens.

Categorie Reden Rechtsgrond
Naam Om te weten wie met ons contact opneemt hebben we een naam nodig, zodat we de correcte persoon
kunnen aanspreken om het verzoek in te willigen
Toestemming/Noodzakelijkheid ter uitvoering van de “overeenkomst[1]”.
Bedrijf (optioneel) Om het verzoek specifieker te kunnen beantwoorden kan u uw bedrijf ingeven zodat we een
gedetailleerder antwoord kunnen geven.
Toestemming
E-mailadres Om u een antwoord te kunnen sturen hebben we dit nodig. Ook indien u verzoek niet duidelijk is en
wij bijkomende vragen hebben kunnen wij via dit kanaal daarvoor met u contact opnemen.
Toestemming/Noodzakelijkheid ter uitvoering van de “overeenkomst”.
Telefoonnummer Indien u verzoek niet duidelijk is en wij bijkomende vragen hebben kunnen wij via dit kanaal
daarvoor met u contact opnemen.
Toestemming/Noodzakelijkheid ter uitvoering van de “overeenkomst”. Met overeenkomst wordt bedoeld
een antwoord geven op uw vraag indien mogelijk.

Wij kunnen u data ook gebruiken, na anonimisatie voor statistieke doeleinden. Wij zullen hiervoor nooit
persoonsgegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot jouw data?

Wij, alsook werknemers van Akkade hebben toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om een verwerking uit te
voeren die hierboven is beschreven.
Uw gegevens kunnen ook gelezen worden door Arinti, die de applicatie beheren in strikte opdracht van Akkade. Zij
gebruiken deze gegevens enkel voor door Akkade opgestelde doeleinden en niet voor eigen rekening.
We zullen uw gegevens niet overdragen aan personen buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

Uw data zal worden bijgehouden tot wanneer wij uw verzoek hebben kunnen beantwoorden, of u hebben laten weten geen
gevolg hieraan te kunnen geven. Daarna worden deze gegevens gewist.
Indien uit u vraag andere vragen of een verzoek tot dienstverlening aanvraagt, kunnen gegevens worden door gegeven aan
ons sales departement om u verzoek in te willigen. Wanneer hieruit een contract volgt, zullen de voorwaarden van dit
contract van toepassing zijn. Indien niet zullen u gegeven in het geheel door Akkade vernietigd worden.
Arinti houdt u gegevens enkel bij voor de communicatie tussen de chatbot en Akkade tot stand te brengen. De gegevens
worden bij hun periodiek verwijdert na elke sessie.

Wat zijn mijn rechten?

Recht van inzage

Iedereen heeft een recht van inzage op zijn gegevens. Dit betekent dat we u moeten informeren over wat er met uw
gegevens gebeurt en dat we uw rechten verder gedetailleerd beschrijven. In dit beleid vindt u de antwoorden op die
vragen.
We moeten u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een
van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is en we sturen u de
informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie per post vraagt of wanneer een e-mail niet mogelijk is
vanwege technische omstandigheden.
Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming
genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd
informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek opnieuw
aanpassen via een van de bovengenoemde kanalen. Als we vermoeden dat de gegevens die we van u hebben niet langer
up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Onder een beperkt aantal omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wanneer u aan een van de
onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens onverwijld verwijderen. Wij zullen echter uw e-mailadres en/ of
telefoonnummer en/ of adres en/ of naam op een blacklist bewaren zodat ons systeem zal opmerken dat u niet langer wenst
gecontacteerd te worden.
Omstandigheden wanneer wij u gegevens verwijderen
– We verwerken of hebben uw gegevens niet meer nodig
– U trekt uw toestemming voor verwerking in die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
– U hebt uw recht om bezwaar te maken ingeroepen (zie hieronder)
– Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
– Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen
– Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij
Om te worden vergeten zijn er ook enkele uitzonderingen, in welk geval we uw gegevens niet kunnen verwijderen. Deze
zijn in onze sector echter zeer uitzonderlijk. Als dit toch het geval is, zullen we u hierover informeren. De redenen
om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:
– Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert
– Voor naleving van een wettelijke verplichting
– Om redenen van volksgezondheid
– Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG
– Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van verwerking

Als we in het bezit zijn van onjuiste gegevens, wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd, er sprake is van
juridische claims of er sprake is van het recht om bezwaar te maken tegen artikel 21 (zie hieronder) zullen we de
verwerking stopzetten (met uitzondering van opslag) totdat de kwestie is opgehelderd. Wanneer een overeenkomst is
gesloten, de claim door ons als incorrect wordt beschouwd, of enige andere omstandigheid maakt dat de beperking niet
langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven
aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige
inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via
geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in
“machineleesbaar formaat” verzonden.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van artikel 6.1.e) AVG, hebt u het juiste
doel. We zullen uw bezwaar onderzoeken en zullen de verwerking alleen voortzetten na het onderzoek en als we kunnen
bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u
worden meegedeeld.
Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat
wij uw verzoek ontvangen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen.
Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die
rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele
verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe, wordt
alle eerdere verwerking als legaal beschouwd en als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden de
gegevens op die basis verder verwerkt.

Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als we jouw verzoek niet optimaal konden behandelen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Privacycommissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact
.

Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat?

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omwille van contractuele redenen hebben wij soms een minimum aan
informatie nodig om te kunnen functioneren, jouw data te kunnen verwerken of aan een wettelijke verplichting te kunnen
voldoen. Hieronder vindt u een schema van verplichte velden en hun reden:

Naam Om te weten wie ons contacteert.
E-mail adres Om u te contacteren
Telefoon Om u te contacteren indien u verzoek niet duidelijk is.
Vraag Dit contactformulier is enkel bedoelt voor concrete vragen i.v.m. GDPR.

Doen jullie aan profiling of automatische gegevensverwerking?

Wij kunnen u data ook gebruiken, na anonimisatie voor statistieke doeleinden. Wij zullen hiervoor nooit
persoonsgegevens gebruiken.
Disable google analytics.